موسیقی تله عربی

چاپ ژیکلی 18×24 اینچی روی کاغذ مات سنگین وزن.

بلافاصله پس از آن دعوت به شام ​​فرستاده شد. و قبلاً خانم بنت دوره‌هایی را برنامه‌ریزی کرده بود که قرار بود به نظافت خانه‌اش اعتباری بدهد، وقتی پاسخی رسید که همه چیز را به تعویق انداخت. آقای بینگلی مجبور شد روز بعد در شهر باشد و در نتیجه نتوانست افتخار دعوت آنها را بپذیرد و غیره. خانم بنت کاملاً مضطرب بود. او نمی توانست تصور کند که او به این زودی پس از ورودش به هرتفوردشایر چه تجارتی می تواند در شهر داشته باشد. و او شروع به ترس کرد که مبادا او همیشه از جایی به مکان دیگر پرواز کند و هرگز آنطور که باید در ندرفیلد ساکن نشد.

نسخه 300

Translate »